Програмові вимоги до іспитів

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА ДРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРС

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_________________ проф. І.Є. Цепенда

„__” ___________ 2017 р.

П Р О Г Р А М А

 

фахового вступного випробування для прийому вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за умови вступу на споріднену спеціальність у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з

 

Основи соціокультурної діяльності

(назва конкурсного предмета)

для зарахування на навчання за ступенем бакалавра

за спеціальністю

                                      028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

                                                         

                                                               (шифр, спеціальність)

 

 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста у 2017 році

Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № _ від „__” ______2017 р.

Івано-Франківськ — 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Метою вступного випробування з “ Основ соціокультурної діяльності ” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем “бакалавра” за спеціальністю028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2017 році.

Програма містить основні питання з предметів “Вступ до фаху”, “Краєзнавство”, “Країнознавсто”, “Історія соціокультурної діяльності”, “Менеджмент”, “Активні види дозвілля” “Маркетиг в соціокультурній діяльності” та перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“ ВСТУП ДО ФАХУ”

 

Тема 1.СФЕРА КУЛЬТУРИ ЯК СФЕРА ПОСЛУГ. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

1.         Культура, соціально-культурна сфера і менеджмент

2.         Суть і зміст менеджменту

3.         Особливості менеджменту в соціально-культурній сфері. Сфера культури як сфера послуг

4.         Професійно-особова модель менеджера і гуманітарна культура

 

Тема 2.ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.         Загальні, окремі і допоміжні функції управління.

2.         Методи управління в соціально-культурній сфері

3.         Загальні функції менеджменту

 

Тема 3.СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ПРИЗНАЧЕННЯ

1.         Поняття соціокультурної сфери

2.         Бізнес в соціокультурній сфері

3.         Призначення соціокультурної сфери

 

Тема 4.СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

1.         Оцінка факторів розвитку соціально-культурної сфери

2.         Особливості соціальної роботи у сфері культури

3.         Соціально-культурна сфера, соціальна держава, громадянське суспільство: взаємини і взаємозалежності

4.         Основні чинники розвитку соціокультурної сфери

 

Тема 5.ТУРИЗМ І КУЛЬТУРА: ФЕНОМЕН ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ І ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ

1.         Туризм як соціокультурне явище

2.         Соціокультурні характеристики туризму

 

Тема 6. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ЗНАНЬ

1          Знання та міфи стародавніх цивілізацій

1.         Зародження наукових знань в епоху Античності

3.         Наукові досягнення епохи Відродження

4.         Розвиток науки у Новий час.

5.         Основні тенденції розвитку науки Новітнього часу.

 

Тема 7. НАУКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

1.         Наука: сутність поняття

2.         Функції науки, понятійний апарат

3.         Класифікація наук

4.         Об’єкт та суб’єкт науки

5.         Сучасний стан розвитку науки в Україні

 

Тема 8. МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.         Поняття методу наукового дослідження

2.         Поняття методології та методики наукового дослідження

3.         Фундаментальна (філософська) методологія

4.         Загальнонаукові методи наукових досліджень

5.         Методи конкретних наукових досліджень

6.         Методи емпіричного рівня досліджень

7.         Методи теоретичних досліджень

 

Тема 9. БАЗОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.         Вибір напрямку наукового дослідження

2.         Формулювання наукової проблеми

3.         Предмет та об’єкт наукового дослідження

4.         Основні етапи проведення наукового дослідження

5.         Економічна ефективність наукового дослідження

 

Тема 10. НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1.         Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень

2.         Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі

3.         Організація роботи з науковою літературою

4.         Аналіз та інтерпретація інформації

 

Тема 11. МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.         Проблема суб’єктивізму наукових досліджень

2.         Моральні виміри відповідальності вченого

3.         Плагіат. Нормативно-проавовий захист авторського права

 

Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ВНЗ

1.         Сутність і структура самостійної роботи студента

2.         Організація підготовки індивідуальних та самостійних робіт студентів

3.         Організація роботи з науковою, навчальною, навчально-методичною літературою.

 

Тема 13. ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.         Основні вимоги до оформлення бібліографічного списку (стаття, монографія, посібник, електронний ресурс)

2.         Підготовка списку літератури на задану тему

 

Тема 14. ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.         Курсова робота: загальна характеристика

2.         Послідовність виконання курсової роботи

3.         Підготовка до захисту курсової роботи та її захист

 

Тема 15. ОСНОВНІ ВИДИ НДРС

1.         Особливості підготовки та оформлення рефератів

2.         Робота над підготовкою доповіді

3.         Підготовка анотації

4.         Наукова стаття: поняття, функції, види.

5.         Організація підготовки та оформлення публікації

6.         Тези наукової доповіді (повідомлення)

7.         Вимоги до змісту та структури статті

 

Тема 16. ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

1.         Кваліфікаційна робота: сутність поняття, види

2.         Організація виконання кваліфікаційної роботи

3.         Оформлення кваліфікаційних робіт

4.         Підготовка до захисту та захист кваліфікаційної роботи

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрученко В.А. Методология научного познания / В.А.Андрученко, Д.В.Пивоваров. – Оренбург, 1995.
 2. Арутюнов В.Х. Методологія соціально – економічного пізнання: Навч. посіб. / В.Х. Арутюнов, В.М. Мішин, В.М. Свінціцький. – К.: КНЕУ, 2005. – 353 с.
 3. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.
 4. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів / М. Т. Білуха. – К.: Держстандарт України, 1995. – 310 с.
 5. Бор Н. Основы экономических исследований: Логика. Методология. Организация. Методика / Н. Бор. – М.: Знание, 1998. – 345 с.
 6. Братерська-Дронь М.Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний аспект наукової  творчості / М.Т. Братерська – Дронь  // Культура народов Причорномор’я, 2004. – № 51. – С. 117 – 120.
 7. Быков В.В. Научный експеримент / В.В. Быков. – М., 1989.
 8. Добров Г. М. Наука о науке. / [Отв. ред. Н. В. Новиков]. – 3-е издание доп. и перераб. – К.: Наук. думка. 1998. – 304 с.
 9. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / [Упоряд. Ю.І. Цеков; переднє слово Р.В. Бойка]. – К. : Ред. “Бюл. ВАК України”, 1999. – 64 с.
 10. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення.
 11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / [Редкол.: С. В. Мочерний та ін.]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.
 12. Ерасов Б. Социальная культурология/ Б. Ерасов. – М.: Гардарики, 1996. – 410с.
 13. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
 14. Ерохина Е. А. Теория экономического развития: системно-синергетичес- кий подход 29.11.2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://ek-lit.agava.ru/eroh/2-1.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
 15. Жарков А. Технология культурно-досуговой деятельности / А. Жарков. – М.: ТРК-СВЕТ, 1998. – 296 с.
 16. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-XII із змінами від 19 грудня 2006 р.
 17. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навч. посіб. / А.В. Катренко. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 424 с.
 18. Кодекс наукової етики (Проект). – К.: Українська федерація вчених; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, 2005. – 8 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: www.semynozhenko. net/ufv/files/kod_etiki.dok.
 19. Комаров М.С. Основы научных исследований / М.С. Комаров. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1982. – 128 с.
 20. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб. /О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 21. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов / Ф.А. Кузин. – М.: Ось-85, 1997. – 304 с.
 22. Лудченко A.A. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак — К.: Знання, КОО, 2000. – 114 с.
 23. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учебное пособие. / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак. – К.: Знання, КОО, 2000. – 114 с.
 24. Мескон М., Основы менеджмента/ М. Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури : пер. с англ. – М. : Дело, 2000. – 704 с.
 25. Морозова Е. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы / Е. Морозова. – СПб. : Михайлов, 2002. – 317 с.
 26. Научная организация труда в управлении производственным коллективом: Общеотраслевые научно-методические рекомендации.– М.: Экономика, 1991.–286с.
 27. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология / А.Л.Никифоров. – М., 1998.
 28. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2010.
 29. Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів, аспірантів та докторантів філософського факультету / [за ред. Конверського А.Є.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 186 с.
 30. Основы научных исследований. Учебник для технических вузов. / [под ред. Кружова В.И., Попова В.В.]. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.
 31. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. — 116 с.
 32. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників // Бюл. ВАК України, 2000. – № 2. – 48 с.
 33. Положення про підготовку і захист магістерських робіт освітньої галузі “Державне управління” спеціальності “Державна служба”. – К.: Го- ловдержслужба України, 2002.
 34. Положення про підготовку та захист магістерської роботи. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.
 35. Саак А.Е. Менеджмент в социокультурном сервисе и туризме: учебное пособие / А.Е. Саак, Ю.А. Пшеничных. − СПб: Питер, 2007. − 512 с.
 36. Социальный менеджмент / учеб. пособие. под ред. В. Иванова, Н. Патрушева. – М.: СВЕТ, 2002. – 340 с.
 37. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский С.-Пе- терб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Лань, 2001. – 382 с.
 38. Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження / С.А. Фаренік. – К., 2000.
 39. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. − 208 с.
 40. Чорненький Я.Я. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: Навч. посіб. / Я.Я.Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. – К.: Професіонал, 2006. – 208 с.
 41. Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании / В.С.Швырев. – М., 1978.
 42. Шейко В. М. Організація та методика науково- дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2004. – 307 с.
 43. Шейко В.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
 44. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.
 45. Шестак Н.В. Роль научных школ в подготовке молодых учених / Н.В. Шестак, С.Ю. Астанина // Труды СГУ. – Вып. 95: Гуманитарные науки. Психология и социология образования. – М., 2006. – С. 176 – 186.
 46. Эко Умберто Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /[пер. с ит. Е.Костюкович]. – М.: Книжный дом “Унивеситет”, 2003. – 2 изд.  – 240 с.

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“ КРАЇНОЗНАВСТВО ”

Тема 1. Країнознавство як наукова дисципліна

          1.         Функції і завдання країнознавства.
2.         Наукові школи країнознавства.
3.         Метод країнознавства: класична хорологічна концепція та парадигма територіальної організації.
4.         Закономірності та принципи країнознавства.

 

Тема 2. Понятійно-категоріальний апарат країнознавства

          1.         Туристська дестинація: типи, компоненти та характерні риси.
2.         Регіон як основний об’єкт дослідження в країнознавстві.
3.         Районування. Принципи та критерії районування.
4.         Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО.
5.         Типології у країнознавстві. Кількісні та якісні типології.

Тема 3. Політична характеристика в структурі країнознавчого дослідження

          1.         Держава, її ознаки та функції.
2.         Поняття «країна», «територія». Види територій.
3.         Класифікація держав за формою правління.
4.         Класифікація держав за формою державного устрою та адміністративно-територіальним поділом.
5.         Етапи формування сучасної політичної карти світу.
6.         Міжнародні (міждержавні) організації. Політичні блоки та економічні союзи.

Тема 4. Економічна характеристика в структурі країнознавчого дослідження

          1.         Економічні та соціальні показники, що використовуються для виділення типів країн у країнознавчих дослідженнях.
2.         Типологія держав за рівнем соціально-економічного розвитку.
3.         Типологія держав за економіко-географічними передумовами сталого розвитку туризму.

Тема 5. Європейський туристичний макрорегіон

         1.         Структура Європейського туристичного макрорегіону.
2.         Туристичне районування та зонування території країн Європейського туристичного макрорегіону.
3.         Провідні туристичні країни Європейського туристичного макрорегіону, їх туристичні центри.

Тема 6. Країнознавча характеристика Федеративної Республіки Німеччина

         1.         Природно-географічна характеристика.
2.         Населення і демографічні процеси.
3.         Державний устрій та форма правління.
4.         Економіка та інфраструктура.
5.         Історико-культурні ресурси.
6.         Розвиток туристичної галузі. Основні туристичні дестинації.

Тема 7. Країнознавча характеристика Французької Республіки

         1.         Природно-географічна характеристика.
2.         Населення і демографічні процеси.
3.         Державний устрій та форма правління.
4.         Економіка та інфраструктура.
5.         Історико-культурні ресурси.
6.         Розвиток туристичної галузі. Основні туристичні дестинації.

Тема 8. Країнознавча характеристика Італійської Республіки

         1.         Природно-географічна характеристика.
2.         Населення і демографічні процеси.
3.         Державний устрій та форма правління.
4.         Економіка та інфраструктура.
5.         Історико-культурні ресурси.
6.         Розвиток туристичної галузі. Основні туристичні дестинації.

Тема 9. Країнознавча характеристика Королівства Іспанія

         1.         Природно-географічна характеристика.
2.         Населення і демографічні процеси.
3.         Державний устрій та форма правління.
4.         Економіка та інфраструктура.
5.         Історико-культурні ресурси.
6.         Розвиток туристичної галузі. Основні туристичні дестинації.

Тема 10. Країнознавча характеристика Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

         1.         Природно-географічна характеристика.
2.         Населення і демографічні процеси.
3.         Державний устрій та форма правління.
4.         Економіка та інфраструктура.
5.         Історико-культурні ресурси.
6.         Розвиток туристичної галузі. Основні туристичні дестинації.

Тема 11. Країнознавча характеристика Турецької Республіки

         1.         Природно-географічна характеристика.
2.         Населення і демографічні процеси.
3.         Державний устрій та форма правління.
4.         Економіка та інфраструктура.
5.         Історико-культурні ресурси.
6.         Розвиток туристичної галузі. Основні туристичні дестинації.

Тема 12. Близькосхідний туристичний макрорегіон

         1.         Структура Близькосхідного туристичного макрорегіону.
2.         Туристичне районування та зонування території країн Південно-Західної Азії, Єгипту та Лівії.
3.         Провідні туристичні країни Близькосхідного туристичного макрорегіону, їх туристичні центри.

Тема 13. Країнознавча характеристика Арабської Республіки Єгипет

         1.         Природно-географічна характеристика.
2.         Населення і демографічні процеси.
3.         Державний устрій та форма правління.
4.         Економіка та інфраструктура.
5.         Історико-культурні ресурси.
6.         Розвиток туристичної галузі. Основні туристичні дестинації.

Тема 14. Південно-Азійський та Азійсько-Тихоокеанський туристичні макрорегіони

         1.         Структура Південно-Азійського та Азійсько-Тихоокеанського туристичного макрорегіонів.
2.         Туристичне районування та зонування території країн Південної, Південно-Східної, Східної Азії, Австралії та Океанії.
3.         Провідні туристичні країни Південно-Азійського та Азійсько-Тихоокеанського туристичного макрорегіонів, їх туристичні центри.

Тема 15. Африканський туристичний макрорегіон

         1.         Структура Африканського туристичного макрорегіону.
2.         Туристичне районування та зонування території країн Африканського туристичного макрорегіону.
3.         Провідні туристичні країни Африканського туристичного макрорегіону, їх туристичні центри.

Тема 16. Американський туристичний макрорегіон

         1.         Структура Американського туристичного макрорегіону.
2.         Туристичне районування та зонування території країн Північної, Південної, Центральної Америки, острівних країн і територій Карибського басейну.
3.         Провідні туристичні країни Американського туристичного макрорегіону, їх туристичні центри.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

         1.         Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 461 с.
2.         Безуглий В.В. Економічна та соціальна географія країн світу : Посібник / В.В. Безуглий. – К. : Видав. центр «Академія», 2007. – 704 с.
3.         Блій Г. Географія: світи, регіони, концепти / Г. Блійе, П. Муллер, О. Шаблій. – К. : Либідь, 2004. – 740 с.
4.         Воскресенский В.Ю. Международный туризм / В.Ю. Воскресенский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с.
5.         Головченко В.І. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія : Навчальний посібник / В.І. Головченко, О.А. Кравчук. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2006. – 336 с.
6.         Дахно І.І. Країни світу : Енциклопедичний довідник / І.І. Дахно. – К. : Мапа, 2004. – 608 с.
7.         Заячук М.Д. Економічна та соціальна географія світу : Навч. посібник / М.Д. Заячук, О.С. Чубрей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 200 с.
8.         Зорин И.В. Энциклопедия туризма : Справочник / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
9.         Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії : Навч. посібник / П.М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 383 c.
10.       Країнознавство: теорія та практика : Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
11.       Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг : Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с.
12.       Масляк П.О. Країнознавство : Підручник / П.О. Масляк ; 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 292 с.
13.       Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы : Уч. пособие для вузов / Н.С. Мироненко. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 268 с.
14.       Сенин В.В. Организация международного туризма / В.В. Сенин. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 400 с.
15.       Тонкошкур М.В. Туристське країнознавство : Підручник / М.В. Тонкошкур, М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова ; Харк. нац. акад. міськ госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 475 с.
16.       Туристичне країнознавство : Навч. посібник / За ред. В.Ф. Семенова. – Одеса :  «Атлант» ОДЕУ, 2010. – 340 с.
17.       Турчин Я.Б. Країнознавство : Навч. посібник / Я.Б. Турчин, Л.О. Дорош, О.Н. Горбач. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 276 с.
18.       Яценко Б.П. Країнознавство: основи теорії : Навч. посібник / Б.П. Яценко, В.К. Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 с.

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“ КРАЄНОЗНАВСТВО ”

 

Тема  1. Предмет і завдання краєзнавства

1.Визначення поняття «краєзнавства».Функції краєзнавства.

2. Організаційні форми краєзнавства.

3.Характеристика основних видів краєзнавства.

4.Туристичне краєзнавство, його завдання.

5.Об’єкт і предмет туристичного краєзнавства

 

 

Тема 2. Історичні аспекти розвитку краєзнавства

 

 1. Спільний початковий етап розвитку краєзнавства та прототуризму.
 2. Екскурсійна діяльність як невід’ємна складова туристичної подорожі.
 3. Розвиток туристичної інфраструктури.
 4. Заснування туристичних організацій.
 5. Розвиток туристичного краєзнавства в складі СРСР.
 6. Сучасний стан туристичного краєзнавства в Україні.

 

Тема 3. Історія становлення і розвиток туристичного краєзнавства в Карпатському регіоні (на прикладі Галичини)

 

1.Особливості розвитку краєзнавства в Галичині

2.Туристичні товариства

3.Історія розбудови карпатської туристичної інфраструктури

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Артамонов Б. Б. Топографія з основами картографії: навчальний посібник / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет. – Львів: Новий Світ – 2000,  2006. – 248 с.
 2. Блистів Т. В. Теорія і практика туристичних походів: навч. посіб. / Горбацьо І. І ., Нужний О. В. – Л. : НВФ « Українські технології», 2006. – 132 с.
 3. Булашев А. Я.  Спортивний туризм: учебник / А. Я. Булашев. – Харьков: ХГАФК, 2004. – 388 с.
 4. Булгаков А. А. Два дня в конце недели / А. А. Булгаков, Г. Я. Рыжавский. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 127 с., ил.
 5. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук, Д. Н. Немытов. – М.: Издательский центр «Академія», 2001. – 208 с.
 6. Грабовський Ю. А. Спортивний туризм: навч. посібник / Ю. А. Гра-

бовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 302 с.

 1. Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. для зал. освіт.  / В. Д. Дехтяр. – К.: Наук. світ, 2003. – 203 с. – Бібліогр.: с. 200.
 2.  Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – 2-ге вид., перероб. та доповн. -К. : Альтепрес, 2008. – 280 с.: іл.
 3.  Душевский В. П. Осторожно: горы: книга для туристов / В. П. Душевский, О. И. Гриппа – Симферополь: Таврия,  1981. – 128 с., ил.
 4.  Заколайло С. Безпека туристичного походу / С. Заколайло, М. Шульга, М. Зубалій // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник. – К.: КИТ, 2004. – С. 127-131.
 5.  Зеленін С. М. Основи туризму: посібник / С. М. Зеленін, В. В. Ні кольський. – К. «Здоров’я», 1975. – 240 с.
 6.  Ільницький В. І. Основи медичних знань туриста / В. І. Ільницький, М. І. Рафалюк, Н. М. Цимбал, У. В. Ільницька. – Тернопіль. : навчальна книга – Богдан. – 2007. – 149 с.
 7.  Кифяк В. Д. Організація туризму: навчальний посібник / В. Д. Кифяк . – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 344 с.
 8.  Компас : навчально-методичний посібник вчителям організаторам шкільного краєзнавства і туризму [ укладач В. О. Радзієвський ]. – Тернопіль. :  [ б. в. ], 1993. – 57 с.
 9.  Крачило М. П. Краєзнавство і туризм : навч. посібник / М. П. Крачило. – К.: Вища школа, 1994. – 180 с.
 10.  Костриця М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі: посібник для вчителя географії / М. Ю. Костриця. – К. : Рад. шк., 1985. -128 с.
 11.  Костриця М. Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота : навч. посібник / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний. – К. : Вища шк., 1995.

223 с. : іл.

 1.  Коцан І. Я. Шкільний туризм: навч.-метод. посібник /1. Я. Коцан. -К. : Муар, 1998.-208 с.
 2.  Курилова В. И. Туризм: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Физ. воспитание» / В.И. Курилова. – М. : Просвещение, 1988. – 224 с. : ил.
 3.  Луцький Я. Основи шкільного туризму : навчальний посібник / Я. Луцький, В. Луцький.  – Івано-Франківьк : «Місто НВ» –  2008. – 137 с.
 4.  Луцький Я. В. Туризм для всіх. – Івано-Франківськ: Лік, 1996. – 142 с.
 5.  Ляшенко Д. О. Картографія з основами топографії: навч. пос. для вищ. навч. закл. / Д.О. Ляшенко. – К.: Наукова думка, – 2008. – 184 с.
 6.  Методичні поради по організації та проведенню походів у горах з учнями [ уклад. В. Овчаров ]. – К.: Рад. шк. , 1969. – 56 с.
 7.  Минделевич С. В. Тиризм для всех / С. В. Минделевич. – М.: Знание, 1988. – 190 с.
 8.  Моргунов Б. П. Туризм. учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности № 2114 «Физ. Воспитание», – М.: Просвещение, 1978. – 166 с.
 9.  Обозний В. В. Туристсько-краєзнавча практика у педагогічному вузі: навч.посібник-практикум / В. В. Обозний. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1998. -237 с. – Бібліограф. в кінці розд.
 10.  Остапець О. Організація  туристської роботи в школі / О. Останець // Краєзнавство. Географія. Туризм.- 2008.- № 16. – С. 3-14.
 11.  Остапчук В. В. Підготовка і проведення туристського походу: навч. посібник / В. В. Остапчук. – Ніжин: Видавництво НДУ  ім. М. Гоголя, 2007. – 89 с.
 12.  Серебрій В. Походи вихідного дня як форма оздоровчого туризму / В. Серебрій // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький: ПЦ «Ризографіка», 2005. – С. 138-148.
 13.  Слівіна А. Топографічна підготовка / А. Слівіна // Краєзнавство. Географія. Туризм. –  2006. – № 19. – С. 13-17.
 14.  Смирнов В. М. Орієнтування на місцевості / В. М. Смирнов, О. С. Сандомирський. – К. – «Здоров’я», 1975. – 104 с.
 15.  Спутник туриста / А. В. Бирюков, И.Я. Брауде, Б. Е. Владимирський и др. [ сост. К.И. Вахлис ]. – 2 – е узд., перераб. и доп. – К. : Здоров’я, 1991. – 360 с. : ил.
 16. Туристсько-краєзнавча робота у вищому педагогічному навчальному закладі: організаційні та методичні аспекти / О. В. Тімець, В.С. Серебрій, Ю. А. Грабовський, А. Л. Шипко. – Умань: Візаві, 2006. – 237 с.
 17.  Усков А. С. Практика туристських путешествий: учеб. пособие по туризму и краеведению / А. С. Усков. – СПб.: Творческий учебный центр «Геос», 1999.- 264 с. // Краєзнавство. Географія. Туризм.. – 2005. – № 38. – С. 22-24.
 18.   Усков А. С. Практика туристських путешествий: учеб. пособие по туризму и краеведению / А. С. Усков. – СПб.: Творческий учебный центр «Геос», 1999.- 264 с. // Краєзнавство. Географія. Туризм.. – 2005. – № 33. – С. 22-23.
 19.  Усков А. С. Практика туристських путешествий: учеб. пособие по туризму и краеведению / А. С. Усков. – СПб.: Творческий учебный центр «Геос», 1999.- 264 с. // Краєзнавство. Географія. Туризм.. – 2006. – № 17. – С. 21-23.
 20.  Усков А. С. Практика туристських путешествий: учеб. пособие по туризму и краеведению / А. С. Усков. – СПб.: Творческий учебный центр «Геос», 1999.- 264 с. // Краєзнавство. Географія. Туризм.. – 2005. – № 47. – С. 19-21.
 21.  Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / Ю. В. Щур, О. В. Дмитрук. -К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“ АКТИВНІ ВИДИ ДОЗВІЛЛЯ ”

 

Тема 1. Теоретичні основи активних видів дозвілля.

 1. Сутність активного дозвілля.
 2. Фізична рекреація у сфері активного дозвілля молоді.
 3. Розвиток різновидів активного дозвілля на прикладі спортивно-оздоровчого туризму.

Тема.2. Розвиток форм активного дозвілля

1 Розвиток форм активного дозвілля у Давньому світі

2 Особливості активного дозвілля у країнах західної Європи та США

3. Становлення туризму як масового явища активного дозвілля

4. Туристсько-рекреаційний рух в Україні ІІ пол. ХІХ поч. ХХ ст.

5. Активне дозвілля населення в зарубіжних країнах в ІІ пол. ХХст.

6. Розвиток активних форм дозвілля в Україні.

7. Основні тенденції розвитку активного дозвілля в умовах глобальних взаємодій.

Тема 3. Туристичні види активного дозвілля

 1. Пішохідний і гірський туризм
 2. Лижний туризм
 3. Водний туризм
 4. Велосипедний туризм

Тема 4. Організація туристських походів.

1. Комплектування групи.

2. Розробка маршруту.

3. Оформлення похідної туристської документації

 

Тема 5. Туристське спорядження.

1. Групове спорядження.

2. Особисте спорядження.

3. Спеціальне спорядження.

 

Тема 6. Харчування в походах.

1. Добір продуктів харчування.

2. Режим харчування.

3. Вода. Режим водопостачання.

4.Приготування їжі.

5. Туристське кострове і кухонне спорядження.

6. Багаття.

 

Тема 7. Тактика проведення туристської подорожі.

1. Техніка пересування та долання перешкод.

2. Тактика туристської подорожі.

3. Привали та ночівлі.

 

Тема 8. Топографія і орієнтування на місцевості.

1. Сутність та способи орієнтування на місцевості.

2. Топографічні карти.

3. Орієнтування за допомогою карти та компасу.

4. Орієнтування на місцевості за допомогою природних орієнтирів.

5. Системи супутникової навігації.

Тема 8. Гігієна туриста. Перша долікарська медична допомога.

1. Гігієна туриста.

2. Самоконтроль під час туристського походу. Перша долікарська медична допомога.

3. Обов’язки санінструктора в туристському поході.

4. Похідна аптечка

 

Тема 9. Забезпечення безпеки на маршруті.

1. Інструктаж учасників групи перед виходом на маршрут.

2. Об’єктивні і суб’єктивні фактори виникнення небезпеки в туризмі.

3. Класифікація правил безпеки.

4. Забезпечення безпеки походів.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абрамов В. В.Історія туризму : підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. — X.: Вид-во «Форт», 2010. — 286 с.
 2. Аванєсова Г. А.Культурно-досуговая деятельность: Теория й практика организации : учеб. пособие для студ. вузов / Г. А. Аванєсо­ва. — М.: Аспект Пресе, 2006. — 236 с.
 3. Бальсевич В. К.Физическая подготовка в системе воспитания культури здорового образа жизни человека / В. К. Бальсевич // Тео­рия й практика физической культури. — 1990. — № 1. — С. 22—26.
 4. Голощапов Б. Р.История физической культуры й спорта : [учеб. пособие] / Б. Р. Голощапов. — М. : Изд. центр «Академия», 2002. -312с.
 5. Давыдов В. Ю.Новые фитнесс-программы / В. Ю. Давыдов, А. Й. Шамардин, Г. О. Краснова. — Волгоград, 2008. — 139 с.
 6. Дутчак М. В.Спорт для всіх в Україні : теорія і практика / М. В. Дутчак. — К.: Олімп, л-ра, 2009. — 279 с.
 7. Иващенко Л. Я.Программирования занятий оздоровительньїм фитнессом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. — К.: Науко­вий світ, 2008. — 198 с.
 8. Круцевич Т. Ю.Физическое воспитание как социальное явление / Т. Ю. Круцевич, В. В. Петровский // Наука в олимпийском спорте. — 2001. — № 3. — С. 3—15.
 9. Круцевич Т. Ю.Рекреація у фізичній культурі різних груп населен­ня : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. — К. : Олимп. л-ра, 2010. — 248 с.
 10. Кун Л. Всеобщая история физической культури й спорта /Л. Кун. — М.: Радуга, 1982. — 399 с.
 11. 17. Муравов Й. В.Оздоровительные зффектьі физической культуры й спорта : [монография] / Й. В. Муравов. — К.: Здоров’я, 1989. — 266 с.
 12. Організаціята методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму / О. М. Жданова, А. М. Тучак, В. І. Поляковський, І. В. Котова. — Луцьк : Вежа, 2000. — 248 с.
 13. Основніпоняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабі­літації : навч. посіб. / О. Д. Дубогай, А. М. Тучак, С. Д. Костікова, А. О. Єфімов. — Луцьк : Надстир’я, 1998. — 104 с.
 14. Пангелова Н. Є.Історія фізичної культури : [навч. посіб.] / Н. Є. Пангелова. — 2-ге вид. (доповн. і переробл.). — К.: Освіта Укра­їни, 2010. — 294 с.
 15. 24. Петрова І. В.Дозвілля в зарубіжних країнах : [підручник] / І. В. Петрова. — К.: Кондор, 2005. — 408 с.
 16. 25. Теоріяі методика фізичного виховання : у 2 т. / [за ред. Т. Ю. Кру­цевич]. — К.: Олімпійська література, 2008. — ТІ: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання.— 391 с.
 17. 26. Теоріяі методика фізичного виховання : у 2 т. / [за ред. Т. Ю. Кру­цевич]. — К.: Олімпійська література, 2008. — Т. 2 : Методика фізич­ного виховання різних груп населення.— 391 с.
 18.  Филиппов Н. Н.Отношение взрослого населения к занятим физи­ческой культурой / Н. Н. Филиппов // Теория й практика физической культури. — 2001. — № 9. — С. 44—45.
 19. Фізичнарекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / авт. кол. Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.]; за наук. ред. Євгена Приступи. — Л.: ЛДУФК, 2010. — 447 с.
 20.  Філь С. М.Історія фізичної культури : [навч. посіб.] / С. М. Філь, О. М. Худолій, Г. В. Малка ; за ред. проф. С. М. Філя. — X. : ОВС, 2003. — 160 с.
 21.  Хоули 3.Руководство инструктора оздоровительного фитнесса / 3. Хоули, Б. Френкс. — К.: Олимп. л-ра, 2004. — 376 с.
 22. Якобсон М. А.Ориентация понятий «спорт», «физическая рекреа-ция» в системе социологических понятий / М. А. Якобсон. — Минск : Польїмя, 1971. — С. 228—233.
 23. Блистів Т. В. Теорія і практика туристичних походів: навч. посіб. / Горбацьо І. І ., Нужний О. В. – Л. : НВФ « Українські технології», 2006. – 132 с.
 24. Булашев А. Я.  Спортивний туризм: учебник / А. Я. Булашев. – Харьков: ХГАФК, 2004. – 388 с.
 25. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук, Д. Н. Немытов. – М.: Издательский центр «Академія», 2001. – 208 с.
 26. Грабовський Ю. А. Спортивний туризм: навч. посібник / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 302 с.
 27. Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. для зал. освіт.  / В. Д. Дехтяр. – К.: Наук. світ, 2003. – 203 с. – Бібліогр.: с. 200.
 28. Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – 2-ге вид., перероб. та доповн. -К. : Альтепрес, 2008. – 280 с.: іл.
 29. Душевский В. П. Осторожно: горы: книга для туристов / В. П. Душевский, О. И. Гриппа – Симферополь: Таврия,  1981. – 128 с., ил.
 30. Заколайло С. Безпека туристичного походу / С. Заколайло, М. Шульга, М. Зубалій // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник. – К.: КИТ, 2004. – С. 127-131.
 31. Зеленін С. М. Основи туризму: посібник / С. М. Зеленін, В. В. Ні кольський. – К. «Здоров’я», 1975. – 240 с.
 32. Ільницький В. І. Основи медичних знань туриста / В. І. Ільницький, М. І. Рафалюк, Н. М. Цимбал, У. В. Ільницька. – Тернопіль. : навчальна книга – Богдан. – 2007. – 149 с.
 33. Коцан І. Я. Шкільний туризм: навч.-метод. посібник /1. Я. Коцан. -К. : Муар, 1998.-208 с.
 34. Курилова В. И. Туризм: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Физ. воспитание» / В.И. Курилова. – М. : Просвещение, 1988. – 224 с. : ил.
 35. Луцький Я. Основи шкільного туризму : навчальний посібник / Я. Луцький, В. Луцький.  – Івано-Франківьк : «Місто НВ» –  2008. – 137 с.
 36. Ляшенко Д. О. Картографія з основами топографії: навч. пос. для вищ. навч. закл. / Д.О. Ляшенко. – К.: Наукова думка, – 2008. – 184 с.
 37. Остапець О. Організація  туристської роботи в школі / О. Останець // Краєзнавство. Географія. Туризм.- 2008.- № 16. – С. 3-14.
 38.  Остапчук В. В. Підготовка і проведення туристського походу: навч. посібник / В. В. Остапчук. – Ніжин: Видавництво НДУ  ім. М. Гоголя, 2007. – 89 с.
 39. Серебрій В. Походи вихідного дня як форма оздоровчого туризму / В. Серебрій // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький: ПЦ «Ризографіка», 2005. – С. 138-148.
 40. Усков А. С. Практика туристських путешествий: учеб. пособие по туризму и краеведению / А. С. Усков. – СПб.: Творческий учебный центр «Геос», 1999.- 264 с. // Краєзнавство. Географія. Туризм.. – 2005. – № 33. – С. 22-23.
 41. Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / Ю. В. Щур, О. В. Дмитрук. -К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“ ІСТОРІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ”

Тема 1. Теоретичні основи дисципліни

 1. Історія соціально-культурної діяльності як самостійний науковий напрям.
 2. Сутність поняття. Предмет і завдання дисципліни історія соціокультурної діяльності
 3. Роль і місце соціально-культурної діяльності в історико-культурному процесі.

 

Тема 2.Соціокультурна діяльність первісного суспільства

 1. Основні стадії соціокультурного розвитку первісного суспільства.
 2. Духовне життя людини первісної доби.
 3. Мистецтво первісного суспільства.

Тема 3.Історія соціокультурної діяльності Стародавнього Сходу

 

 1. Соціальні та світоглядні основи давньосхідних цивілізацій.
 2. Соціокультурний розвиток  Стародавньої Месопотамії.
 3. Соціокультурний розвиток Стародавнього Єгипту.

 

Тема 4.Соціокультурна діяльність Давньої Індії та Китаю

 1. Особливості розвитку давньосхідних суспільств
 2. Соціокультурний розвиток Давньої Індії
 3. Соціокультурний розвиток Давнього Китаю

Тема 5. Історія соціокультурної діяльності в епоху Давньої Греції

 1. Особливості соціокультурної діяльності Давньої Греції
 2. Масові свята в Давній Греції.
 3. Розвиток наукових знань

Тема 6. Історія соціокультурної діяльності в епоху Стародавнього Риму.

 1. Загальна періодизація соціокультурного розвитку Риму
 2. Релігія у житті римлян.
 3. Наукові винаходи та освіта.
 4. Мистецтво та література римлян.

 

Тема 7.Арабо-мусульманський соціокультурний світ та його особливості.

 

1.Арабо-мусульманський культурний регіон.

2. Виникнення ісламу як фундаменту арабо-мусульманської культури, основні його напрямки.

3. Соціокультурний розвиток арабського світу доби халіфату.

4. Наука та освіта в ісламському світі.

5. Літературно-мистецьке життя.

 

Тема 8.Соціокультурний розвиток американського континенту.

 1. Соціокультурні процеси розвитку корінних жителів американського континенту.
 2. Основні історичні етапи розвитку доколумбової Америки.
 3. Духовно-релігійні традиції індіанців.
 4. Наукові знання
 5. Писемність і література.
 6. Архітектура та образотворче мистецтво.

 

Тема 9. Соціокультурна діяльність Західної Европи в середні віки.

1. Соціокультурні характеристики людини західноєвропейського Середньовіччя.

2. Основні субкультури середньовічного суспільства.

3. Мистецтво європейського Середньовіччя.

 

Тема 10. Історія соціокультурного розвитку Європи епохи Відродження.

 1. Основний соціокультурний зміст епохи Відродження і її періодизація.
 2. Наука епохи Відродження.
 3. Мистецтво та література Ренесансу.

Тема 11. Особливості соціокультурної діяльності Європи нового часу

 1. Соціально-економічніта наукові передумови формування культури Нового часу.
 2. Ціннісно-світоглядні орієнтири людиниНового часу.
 3. Основнімистецькі напрями Нового часу.

 

Тема 12. Соціокультурна діяльність найдавнішого населення на теренах України.

 1. Етнокультурні проблеми походження українського народу.
 2. Матеріальна та духовна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт).
 3. Феномен Трипільської культури.
 4. Культура мідно-бронзової та залізної доби (кіммерійці, скіфи, сармати, антична епоха Причорномор’я).
 5. Характерні риси культури ранньослов’янського періоду.

Тема 13. Соціокультурна діяльність в період Княжої доби

 1. Передумови соціокультурного розвитку Княжої доби.
 2. Суспільне життя в Київській Русі.
 3. Хрещення україни-Русі та його історико-культурне значення.
 4. Судочинство в Київській Русі.
 5. Наука та освіта.
 6. Літературно-мистецька діяльність.

Тема 14. Соціокультурна діяльність Галицько-Волинської Русі.

1 Характер і зміст соціокультурних процесів у Галицько-Волинському князівстві.

2. Освітні традиції Галицько-Волинської держави.

3. Літописання у Галицько-Волинській державі.

4. Мистецтво Галицько-Волинської держави.

 

Тема 15. Соціокультурна діяльність в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

1. Соціально-політична і соціокультурна ситуація в польсько-литовську добу.

2. Освіта і книгодрукування в XIV—XVII ст.

3. Тенденції розвитку архітектури України XIV — початку XVIІ ст.

4. Українська скульптура та ікона

 

Тема 16. Соціокультурна діяльність України ІІ пол.. ХVІІ – ХVІІІ ст .

 1. Особливості соціокультурного розвитку українського народу ІІ пол. XVII – XVIII ст.
 2. Козацтво як соціокультурний феномен.
 3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні XVII–XVIII ст.
 4. Поширення книгодрукарської справи .
 5. Піднесення літературної творчості.
 6. Феномен українського бароко в архітектурі.
 7. Образотворче мистецтво театр та музика.

Тема 17. Соціокультурна діяльність в Україні в період національне відродження (кінець XVIII – XIX ст.).

 1. Особливості соціокультурного розвитку України кінця XVIII — початку XIX століття

2. Українська література на шляху від просвітництва до романтизму

3. Політико-визвольний рух в Україні.

4. Розвиток освіти і науки в Україні

5. Українське мистецтво ХІХ ст.

Тема 18. Історія соціокультурної діяльності в Україні в кінці ХІХ в першій третині ХХ ст.

1. Сутність європейського модернізму в соціокультурній діяльності в Україні

2. Особливості соціокультурної діяльності доби відновлення української державності (1917-1920 роки).

3. Радянський етап соціокультурного розвитку довоєнного періоду (1921-1941 роки)

 

Тема 19. Соціокультурна діяльність в умовах нової соціокультурної реальності.

 1. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси.
 2. Сучасний етап соціокультурної діяльності.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Альтернативные пути к цивилизации: Кол. моногр. / Под ред. Н.Н.Кра­дина, А.В.Коротаева, Д.М.Бондаренко, В.А.Лынши. – М.: Логос, 2000. – 286 с.
 2. Ивин А.А. Введение в философию истории / А.А. Ивин. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 345 с.
 3. Ионов И.Н. Теория цивилизаций от античности до конца Х1Х века / И.Н. Ионов,                             В.В. Хачатурян. – СПБ.: Алетейя, 2002. – 383 с.
 4. Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность / Б.С. Ерасов. – М.: Наука, 2002. –   320 с.
 5. Кормич Л. І. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ ст.): Навч. посіб. – 3-тє вид. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький – Харків: Одісей, 2004. – 304 с.
 6. Кочнева Н.А.. Традиційні культури африканських народів: минуле і сьогодення /                          Н.А. Кочнева. – К.: Вид. фірма «Східна література», 2000. – 325 с.
 7. Кузык Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее / Б.Н. Кузык,  Ю.В. Яковец. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – 416 с.
 8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства [Монографія] / Ю. Павленко. – К.: Либідь, 1999. – 280 с.
 9. Сравнительное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). Сб. статей / Отв. ред. д.и.н. И.Г. Яковенко. – М.: ИВИ РАН, 2000. – 286 с.

9.            РУБЕЛЬ В.А. ЯПОНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВНІСТЬ / В.А. РУБЕЛЬ. – К.: АКВІЛОН-ПРЕС, 1997. – 256 С.

 

Додаткова:

 1. Востокова Е. Неизвестная Африка. От древности до наших дней / Е. Востокова. – Ростов н/Д: Изд-во «Ника», 2005. – 248 с.
 2. Востокова А. Страна Восходящего солнца. От древности до наших дней. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 256 с.
 3. Кузьменко В.А. На порозі надцивілізації: роздуми про майбутне / В.А. Кузьменко, О.К. Романчук. – Львів : Світ, 2010. – 214 с.
 4. Кууси П. Этот человеческий мир [Текст] / П. Кууси ; пер. с англ.: М. Бланко, Л. Седова ; общ. ред. Э. А. Араб-Оглы. – М. : Прогресс, 1988. – 363 с
 5. Сорокин П.А.  Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М. · Политиздат, 1992. – 393 с.
 6. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден / Пер. и примеч. Н.А.Садовского. – М.: Прогресс, 1987. – 384 с.
 7. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії: У 2-х т. / А. Дж.Тойнбі – К.: Основи, 1995. – Т. 1. – 614 с.; Т. 2. – 400 с.
 8. Тойнби А. Дж. Цивилизации перед судом истории. Сборник / Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 592 с.
 9. Хантингтон С. Дискуссия вокруг цивилизационной модели: С.Хантингтон отвечает оппонентам / С. Хантингтон // Политические исследования (Полис). – 1994. – № 1. –              С. 49-63.
 10. Цивилизации: Проблемы глобалистики и глобальной истории. Сборник /  Под ред.                   А.О. Чубарьян. – М.: Наука, 2002. – 239 с.
 11. Шпенглер ОЗакат ЕвропыОчерки морфологии мировой истории. В 2-х т. /. Пер. с нем. и примеч. И. И. Маханькова. – М.: Мысль, 1998. – 606 с.
 12. Яковец Ю.В.  История цивилизаций. 2 изд. / Ю.В.  Яковец. – М.; Владос, 1997. – 347 с.
 13. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс / Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. –527 с.

Інформаційні ресурси

 1. Базилевич В.Д. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку / В.Д. Базилевич / В кн. Економічна теорія: Політекономія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу  // http://pidruchniki.ws/1228112839914/politekonomiya/ekonomichna_sistema_suspilstva_vidnosini_vlasnosti
 2. Дьяконов И.М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. / И. М. Дьяков. – М., 1994. – 384 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу  // http://abuss.narod.ru/Biblio/diakonov.pdf
 3. Ионов И.Н. Теория цивилизаций и эволюция научного знания / И.Н. Ионов // Проблемы исторического познания. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://ecsocman.hse.ru/data/915/285/1218/012Ionov.pdf
 4. Ніколова Н.І. Міждисциплінарне дослідження соціокультурної динаміки як інноваційна складова освітнього процесу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://novyn.kpi.ua/2007-2-2/07_Nikolova.pdf
 5. Павленко Ю.В. Концептуальні засади осмислення цивілізаційного процесу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/2007-4-pavlenko.pdf
 6. Павлова О.Ю. Єдність і локальність культурно-історичного процесу / О.Ю.Павлова / в кн. Історія української культури. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://libfree.com/170213555_kulturologiyayednist_lokalnist_kulturnoistorichnogo_protsesu.htl
 7. Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://abuss.narod.ru/Biblio/sorokin2.htm
 8. Сайко Э. В. Цивилизация в пространственно-временном континууме социальной эволюции и проблема ее системного слома (Об определении феномена цивилизации). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу //  http://ec-dejavu.ru/c/Civilization.html
 9. Хантингтон С. Дискуссия вокруг цивилизационной модели: С.Хантингтон отвечает оппонентам / С. Хантингтон // Политические исследования (Полис). – 1994. – № 1. –              С. 49-63. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.archipelag.ru/geopolitics/stolknovenie/clash2/2290/
 10. Шпенглер О. Закат Эвропы. Образ и действительность. Т.1. / Вступительная статья А. Дубнова – [Електронний ресурс]. – Режим доступу  // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng/index.php

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“МАРКЕТИНГ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ”

 

Тема:1 Основи маркетингу та еволюційні процеси.

1.                Сутність маркетингу.

2.                Еволюція маркетингу .

3.                Управлінські концепції маркетингу.

4.                Принципи маркетингу.

 

Тема: 2 Поняття маркетингу в соціокультурній діяльності.

 1.    Види маркетингу.
 2.    Функції маркетингу .
 3.  Маркетинг як філософія бізнесу.
 4. Маркетинг як вид підприємницької діяльності.
 5.  Маркетинг як функція управління .

Тема: 3 Сутність концепцій маркетингу та середовище соціокультурної діяльності.

 1.     Концепції маркетингового управління.
 2.     Принципи  діяльності маркетингу .
 3.    Маркетингове середовище івент заходів.
 4.   Елементи внутрішнього і зовнішнього середовища.

 

Тема: 4 Сегментування ринку соціокультурної діяльності.

 1.     Маркетингове поняття ринку.
 2.     Ефективність сегментування та показники.
 3.   Маркетингові дослідження ринку івент заходів.
 4.    Життєвий цикл та конкурентоспроможність івент послуг.

Тема:5 Моделі ціноутворення послуг в системі організаційних структур підприємств соціокультурної діяльності.

 1.     Методи та моделі ціноутворення послуг івент.
 2.  Система організації маркетингової діяльності фірми.
 3.  Моделі організаційних структур івент служб.
 4.  Маркетингова тактика в івентивних заходів.

Тема : 6 Маркетинговий план діяльності підприємств соціокультурної діяльності.

 1.    Цільові сегменти тур ринку.
 2.  Маркетинговий план діяльності івентивного закладів.
 3.    Маркетингові можливості івентивних закладів.
 4.    Етапи маркетингового планування.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг / Л.В. Ткаченко. – К. : Експрес, 2013. – 345 с.
 2. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підручник. – Ч. 1 / В.В. Ортинська,О.М. Мельникович. – К. : КНТЕУ, 2007. – 376 с.
 3. Про рекламу : Закон України // 2013. – № 1121-IV.
 4. Азарян Е.М. Маркетинг : підручник / Е.М. Азарян, И.Х. Баширов, Б.З. Воробьев [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Донецьк : Норд-Компютер, 2007. – 428 с.
 5. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями : учебник / П. Гембл, М. Струн, Н.           Вудкок. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2012.
 6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования, методология и практика / Е.П. Голубков. – М. : Изд-во Финиреа, 2010. – 464 с.
 7. Голубков Е.П. Основы маркетинга : учебник / Е.П. Голубков. – М. : Финпресс, 2103.
 8. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. пособие / Е.А. Джанджугазова. – М.: Издат. центр «Академия», 2013.
 9. Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / А.П.Дурович. – М. : Новое знание, 2005. – 632 с.
 10. Европейский гостиничный маркетинг : учеб. пособие : пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2013 – 224 с.
 11. И. Панкрухин А.П. Маркетинг : учебник / А.П. Панкрухин. – М. : Омега-Л, 2012.
 12. Ромат Е.В. Реклама : учеб. пособие / Е.В. Ромат. – К. : НРД Студцентр-Киев 2013. – 224 с.
 13. Скибінський Ю.С. Маркетинг : підручник / Ю.С. Скибінський. – Л. : Місіонер, 2010. – 640 с.
 14. Янкевич В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и междуна­родный опыт : учебник / В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукава. – М. : Финансы и статистика, 2015.

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“МЕНЕДЖМЕНТ ”

Тема 1. Суть, значення та розвиток менеджменту.

 1. Мета, завдання та предмет менеджменту.
 2. Суть понять «управління» та «менеджмент».
 3. Школи менеджменту.
 4. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
 5. Категорії управління та менеджменту, рівні управління та сфери менеджменту.
 6. Завдання менеджменту. Складові частини менеджменту.
 7. Керуюча та керована підсистема менеджменту.
 8. Принципи менеджменту.
 9. Історичні етапи розвитку менеджменту.

 

Тема 2. Методи менеджменту .

 1. Сутність методів менеджменту, їх зміст і зв’язок з функціями управління.
 2. Мотиваційна природа методів менеджменту.
 3. Класифікація методів менеджменту, їх взаємозв’язок.
 4. Економічні методи менеджменту, їх значення та напрями використання.
 5. Зміст економічних методів менеджменту, комерційний розрахунок, ціноутворення, прибуток, матеріальне стимулювання.
 6. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи менеджменту.
 7. Характеристика методів організаційного впливу: організаційне регламентування – закони, статути, поло­ження, організаційне нормування, інструктування.

 

Тема 3. Функції менеджменту. Планування як функція менеджменту

 1. Класифікація функцій менеджменту.
 2. Основні (загальні) та спеціальні функції менеджменту, їх взаємозв’язок.
 3. Сутність і зміст функції планування й прогнозування.
 4. Місце планування серед функцій управління.
 5. Характеристика факторів, що впливають на процес планування.
 6. Принципи планування. Рівні планування діяльності підприємств.
 7. Методи організаційного планування.
 8. Поняття «мета» в управлінні та класифікація цілей організації.
 9. Система планів підприємства.
 10. Методологія і етапи стратегічного планування.

 

Тема 4. Організація в системі управління. Функція менеджменту «організація».

 1. Функція організації як базисна функція менеджменту, її зміст та напрями реалізації.
 2. Сутність функції організовування.
 3. Поняття організаційної діяльності.
 4. Організаційна структура як результат організаційної діяльності.
 5. Формування підрозділів організаційної структури.
 6. Функціональна, територіальна, виробнича, проектна і змішана департаментизація.
 7. Норма керованості і чинники, що її визначають.
 8. Централізація і децентралізація при побудові організаційної структури.
 9. Визначення обов’язків і повноважень.
 10. Делегування повноважень. Елементи процесу делегування.
 11. Типи повноважень: лінійні, штабні, функціональні.
 12. Фактори проектування організації – зовнішнє середовище, технологія, стратегічний вибір.

 

Тема 5. Функція менеджменту «мотивація».

 1. Поняття і роль мотивації у менеджменті.
 2. Потреби і винагороди, мотиви і стимули.
 3. Мотиваційна структура людини.
 4. Підходи до мотивації з погляду змісту протреб.
 5. Дослідження А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. МакКлеланда, Ф. Герцберга.
 6. Процесуальний підхід до мотивації.
 7. Теорії очікування, справедливості, модель Портера-Лоулера.
 8. Мотиваційні теорії підтримки бажаної поведінки.
 9. Методи регулювання поведінки людей: позитивна підтримка, негативна підтримка, покарання та ігнорування.

 

 

Тема 6.  Керівництво, влада  та лідерство в організації.

 1. Поняття керівництва та лідерства і відмінність між ними.
 2. Влада, вплив, та їх баланс. Форми влади, що застосовуються у практиці керівництва.
 3. Переконання та залучення працівників до співробітництва як інструменти впливу на їхню поведінку.
 4. Чинники та обставини, що формують ефективного керівника (лідера).
 5. Лідерство як сукупність певних рис характеру керівника.
 6. Поняття стилю керування та континууму стилів керування.
 7. «Теорія X» і «Теорія У» Д. Мак-Грегора.
 8. Автократично-ліберальний континуум стилів керування
 9. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера.
 10. Модель «шлях – мета».
 11. Стилі керівництва та типи менеджерів.
 12. Шляхи вдосконалення керівництва колективом.

 

Тема 7. Функція менеджменту «контроль».

 1. Поняття та зміст контролю.
 2. Функція контролю як форма зворотного зв’язку від підрозділів закладу до органів управління.
 3. Види контролю.
 4. Органи зовнішнього і внутрішнього контролю за діяльністю підприємств соціокультурної сфери.
 5. Попередній, поточний і заключний контроль.
 6. Регулювання процесу виробництва та обслуговування на основі контролю за діяльністю підрозділів підприємств.
 7. Процес контролю і техніка його проведення.

 

Тема 8 . Комунікації в менеджменті.

 1. Поняття комунікації та її роль у системі управління.
 2. Процес ко­мунікації: модель; основні етапи та елементи.
 3. Зворотний зв’язок та «шум» у комунікаційному процесі.
 4. Модель комунікаційного процесу, її елементи та етапи.
 5. Методи комунікації та комунікаційні канали – їх переваги, недоліки і сфери ефективного використання.
 6. Міжособові комунікації – види і характеристика.
 7. Комунікаційні перешкоди: вибір­кове сприйняття; семантичні перешкоди; поганий зворотний зв’язок; соціокультурні відмінності відправника та одержувача повідомлення; інформаційні перевантаження.
 8. Способи усунення комунікаційних бар’єрів і під­вищення ефективності комунікацій
 9. Види та характеристика організаційних комунікацій.
 10. Формальні та неформальні комунікації.
 11. Комунікаційні мережі.
 12. Застосування технічних засобів у комунікації.
 13. Інформаційні системи та персональні засоби електронних комунікацій.

 

 

Тема 9.  Прийняття управлінських рішень.

 1. Сутність управлінських рішень, їх значення для ефективності роботи підприємств соціокультурної сфери.
 2. Класифікація управлінських рішень.
 3. Вимоги до управлінських рішень: наукова обгрунтованість, реальність, цільова спрямованість, кількісна та  якісна визначеність.
 4. Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень.
 5. Аналіз і класифікація проблем в діяльності підприємств туристичної галузі.
 6. Етапи прийняття управлінських рішень.
 7. Методи розробки варіантів управлінських рішень: експертної оцінки, моделювання, «мозкового штурму», порівняння.
 8. Критерії вибору варіантів рішення.
 9. Вимоги до прийняття оптимального рішення керівником підприємства.

 

Тема 10.  Економічна ефективність менеджменту

 1. Поняття організаційної ефективності.
 2. Підходи до визначення організаційної ефектив­ності: цільовий, системний, вибірковий.
 3. Види організаційної ефективності: внутрішня, зовнішня, загальна, стратегічна, ринкова, оперативна.
 4. Монокритеріальний і полікритеріальний підходи доформування критеріїв ефективності організації.
 5. Адитивний і мультиплікативний критерії ефективності організа­ційної діяльності.
 6. Оцінка організаційної ефективності за узагальнюючими та частковими критеріями.
 7. Ефективність системи менеджменту.
 8. Кількісні і якісні показники ефективності управління.
 9. Оцінка ефективності діяльності менеджерів.
 10. Обґрунтування ефективності реалізації рішень щодо вдосконалення діяльності організації.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1.Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе : практикум / Е.В. Агамирова. – М. : Дашков и К0, 2006. – 176 с.

2.Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание : учеб. пособие [для студ. вузов] / С.И. Байлик. – К. : Альтерпресс, 2002. – 252 с.

3.Балашова Е. Гостиничный бізнес. Как достичь безупречного сервиса / Е. Балашова. – М. : Вершина, 2006. – 200 с.

4.Богалдин-Малых В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные комплексы : учеб.- метод. пособие / В.В. Богалдин-Малых ; РАО ; Москов. психолого-соц. ин-т. – М. : Изд- во МПСИ, 2004. – 559 с.

5.Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес / В.В. Бородина. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 180 с.

6.Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ю.Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 348 с.

7.Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживаня / Ю.Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. – (Серия «Ученики, учебные пособия»),

8.Жукова М.А. Индустрия туризма. Менеджмент организаций / М.А. Жукова. – М. : Финансы и статистика, 2003.

9.Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме / Н.А. Зайцева. – М., 2003.

 1. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. [для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов] / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко. -изд., стер. – Минск : ООО «Новое знание», 2003. – 368 с.
 2. Медлик С., Инграм X. Гостиничный бизнес: Учебник для вузов (пер. с англ. Павлова А.С.). – М., 2005.-239 с.
 3. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зіновєв та ін. ; за ред. С.І. Дрогунцова. – К. : Ліра-К, 2005. – 520 с.
 4. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 189 с.
 5. Мельниченко С.В. Менеджмент підприємств туристичної індустрії / С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь. – К., 2005. – 205 с.
 6. Пуцентайло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. : навч. посіб. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 234 с.
 7. Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве / Майкл Райли. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2005.- 191 с.
 8. Роглєв Х.Й. Основи готельного мененджменту : навч. посіб. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.
 9. Уокер Дж.Р. Управление гостеприимством. Вводный курс / Дж.Р. Уокер. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2006. – 880 с.

Допоміжна

 1. Ансофф С. С., Менеджмент/ І. Ансофф. – М.: Економіка, 2009. – 512с.
 2. Божавіна Р. Н. Етика менеджменту: Підручник. _ М.: Фінанси і статистика, 2001. – 192 с.
 3. Діхтель Є. Практичний менеджмент: учбовий посібник / Е.Діхтель. Х. Хершген / Переклад з німецького А.М. Макарова; під ред.. И.Минко. – м.: Вища школа, 2005. – 255 с.
 4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебн. для студ. высш. учеб. заведений/ Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО “Бизнес-школа”, 1998. – 416 с.
 5.  Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебн. для вузов / Пер. с англ./ А.А.Томпсон, А.Дж.Стрикленд. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

           Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

 

 

Голова комісії            _____________ (Шикеринець Василь Васильович)

                                          (підпис)